Blog - rozwód według kobiety
Go to Top

Blog

Rozwody zagranicznePolacy coraz częściej decydują się na życie i pracę za granicą. Pojawia się więc problem jak uzyskać rozwód zagranicą małżeństwa zawartego w Polsce lub w Polsce małżeństwa zawartego zagranicą.UE

W przypadku Unii Europejskiej kwestię rozwodów reguluje rozporządzenie rady WE nr 2201/2003. Mówi ono, że sądami właściwymi do udzielenia rozwodu są sądy Państwa Członkowskiego:
* na którego terytorium:
– małżonkowie zwykle zamieszkują, lub
– małżonkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeśli jeden z nich nadal tam zamieszkuje, lub
pozwany zwykle zamieszkuje, lub
– w przypadku wspólnego wniosku, którykolwiek z małżonków zwykle zamieszkuje, lub
– składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej rok bezpośrednio przed złożeniem wniosku, lub
– składający wniosek zwykle zamieszkuje, jeśli mieszkał tam przynajmniej sześć miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku i jest albo obywatelem danego Państwa Członkowskiego albo, w przypadku Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, ma tam „miejsce stałego zamieszkania”,
* którego obywatelami są oboje małżonkowie lub, w przypadku Wielkiej Brytanii i Irlandii, na którego terytorium mają miejsce „stałego zamieszkania”.

Należy jednak zaznaczyć że ww przepisy UE nie dotyczą Danii.

Wyroki sądów UE w sprawie rozwodów są automatycznie uznawane w Polsce i nie ma potrzeby przeprowadzania specjalnego postępowania, w szczególności dokonywania wpisów w aktach stanu cywilnego.

Rozwody w pozostałych krajach

W przypadku rozwodów uzyskanych w krajach spoza UE na podstawie prawa miejscowego wyroki te muszą zostać uznane w Polsce. Postępowanie takie przeprowadza się przed Sądem Okręgowym lub USC. Organy przede wszystkim sprawdzają czy prawa stron w procesie nie były mniejsze niż prawa stron wg polskiego prawa, czy prawa te były dochowane a wyrok jest prawomocny.
Należy przy tym zaznaczyć że uznane mogą być wyłącznie wyroki sądów państw które uznają wyroki polskich sądów (zasada wzajemności), co ma miejsce w przypadku większości państw, w tym np. USA.
Ponadto, co należy podkreślić, nie może być uznany rozwód jeśli wcześniej sprawa została osądzona lub toczy się w Polsce.

Rozwody w Polsce

Małżeństwa zawierane zagranicą mogą być rozwiązywane zarówno zagranicą jak też w Polsce. Zgodnie z KC sądy polskie są właściwe przy orzekaniu rozwodów jeśli małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski lub małżonek będący powodem przez co najmniej rok przed wszczęciem postępowania miał miejsce zamieszkania na terytorium Polski (lub 6 miesięcy jeśli powód ma obywatelstwo Polskie).
Pomimo tego, że wg prawa Polskiego strona może być reprezentowana w sądzie przez pełnomocnika, w sprawach rozwodowych sądy zwykle domagają się osobistego stawiennictwa stron. Jeśli jedna ze stron nie może się stawić w sądzie (np. przebywa zagranicą) sąd może zrobić wyjątek i wydać wyrok zaocznie pod warunkiem właściwego powiadomienia i przesłania do sądu usprawiedliwienia.

Menu