Polityka prywatności

Polityka prywatności i Polityka cookies Kobieta i Rozwód sp. z o.o

Paragraf 1

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonych poniżej danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

Paragraf 2

Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO, poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania danych osobowych przez Kobietę i Rozwód

I – Administrator:

Administratorem danych osobowych jest Kobieta i Rozwód Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 3/15; 00-132 Warszawa, NIP 113-287-96-04 (dalej zwana „Administratorem”).

II – Kontakt:

Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail biuro@kobietairozwod.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych osobowych.

III – Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Przetwarzamy dane w następujących celach:

 1. realizacji usług świadczonych przez Administratora – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
 2. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji praw udostępniającego dane i w związku z tym archiwizowania żądań kierowanych do Administratora lub informowania o zagrożeniach dla prywatności udostępniającego dane – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 3. wysyłania informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli została wyrażona zgoda),
 4. wysyłania zniżek na usługi i produkty partnerów współpracujących przy organizowanych wydarzeniach – art. 6 ust. lit f RODO,
 5. tworzenia profilu na podstawie preferencji i upodobań udostępniającego dane w celu wysyłania spersonalizowanej reklamy – art. 6 ust. 1 lit f RODO,
 6. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit c RODO.

IV – Odbiorcy danych

Przetwarzane dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla na usługi hostingowe, do biura księgowego, kurierowi, Poczcie Polskiej S.A., a także innym naszym podwykonawcom.

IV – Okres przechowywania danych:

Będziemy przetwarzać dane przez następujący czas:

 1. zawarcia i wykonania umowy – od momentu rejestracji na wydarzenie lub udziału w wydarzeniu – do upływu terminów przedawnienia,
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożona zostanie reklamacja – do upływu terminów przedawnienia,
 3. tworzenia profilu na podstawie preferencji udostępniającego dane i upodobań w celu wysyłania spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia sprzeciwu,
 4. wysyłania newslettera, czyli informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofnięto zgodę.

V – Twoje prawa:

Uprzejmie informujemy, że udostępniającemu dane przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych i kopii danych,
 2. prawo do poprawy danych (sprostowania swoich danych),
 3. prawo do usunięcia danych – jeśli udostępniający dane uważa, że Administrator nie ma prawa ich przetwarzać,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania danych, jeśli udostępniający dane uważa, że dane są nieprawidłowe lub ich przetwarzanie jest nielegalne, ale nie chce, aby Administrator je usunął, gdyż są potrzebne do dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub na czas stwierdzenia zasadności sprzeciwu,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu:
  1. udostępniający dane może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych, jeśli takie przetwarzanie następuje na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a Administrator musi zaprzestać takiego przetwarzania
  2. udostępniający dane może również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych do innych celów, jeśli podstawę prawną przetwarzania stanowi uzasadniony interes Administratora. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie sprzeciwu poprzez określenie, co stanowi szczególną sytuację, z uwagi na którą składany jest sprzeciw. Sprzeciw nie zostanie uwzględniony, jeśli Administrator wykaże, że jego uzasadniony interes jest nadrzędny wobec roszczenia udostępniającego dane lub że dane udostępniającego dane są mu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec udostępniającego dane.
 1. Prawo do przenoszenia danych – prawo do przenoszenia danych dotyczy danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które zostały dostarczone przez udostępniającego dane na podstawie zgody lub umowy. Udostępniający dane może je otrzymać w ustrukturowanym formacie np. xml, albo można je przesłać bezpośrednio do wskazanego administratora danych.
 2. Prawo do wniesienia skargi – od 25 maja 2018 roku, jeśli udostępniający dane uzna, że Administrator przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, będzie mógł wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzorczego,
 3. W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, można cofnąć ją w każdej chwili, co będzie skutkowało zaprzestaniem przetwarzania tych danych, jeśli nie będzie istniała inna podstawa prawna dająca taką możliwość. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.

VI – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest:

 1. kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym,
 2. warunkiem zawarcia umowy – kiedy udostępniający dane rejestruje się na wydarzenie lub bierze udział w wydarzeniu,
 3. warunkiem wysyłania informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub partnerów współpracujących – odnośnie newslettera.

VII – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu wysyłania spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub przez partnerów współpracujących, Administrator będzie przetwarzać dane w sposób zautomatyzowany, w tym formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec udostępniającego dane skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

Wykonywane przez Administratora profilowanie pozwala nam ustalić zainteresowania udostępniającego dane w odniesieniu do świadczonych przez Administratora usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu Administrator może tworzyć spersonalizowaną reklamę.

Paragraf 3

Pliki cookies

 1. Rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej użytkownik akceptuje poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na swoim urządzeniu (np. komputerze, telefonie) plików cookies.
 2. Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek można sprawdzić czy na danym urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.
 3. Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej. Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.
 4. Ponadto ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na Stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji użytkownika.

Paragraf 4

Polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku.